Eb regisztrációs lap 2016-tól létező formátum. Amikor az állam visszadta civil kézbe a kutyatenyésztést, ismét a MEOEsz lett a kinológiai csúcszervezet Magyarországon, FCI tagként. Lényeges különbség a sok évtizedes működéshez képest, hogy szövetségi formában. Szervezeti változások és szabályzatváltozások történtek, bár az iroda, a vezetők megmaradtak és többnyire a szervezetek is. 

A kutyások nem követik a változásokat, mindent a régi mechanizmus szerint tesznek. A tenyésztést érintő változások még kevesebb embert érintenek meg. 5 évvel a szabályzat életbe lépése után, így csodálkozik rá a többség az ebregisztrációs lapra. 

Szóval mit is kell tudni konkrétan?

Így néz ki. Színében, elnevezésében eltér a törzskönyvbe bejegyzett kutyák származási lapjától. 

Erről tájékoztatást nyújt, részletesen leírja a FCI berkein belül tevékenykedő kinológiai csúcs szervezet -MEOESZ – ide vonatkozó szabályzata.  

Minimum öt szabályzat ismerete kell hozzá, hogy képben légy.

MEOESZ – FCI Törzskönyvezési ÉS Tenyésztési szabályzata, plusz a fajta gondozó szervezet Tenyésztési és Törzskönyvezési szabályzata, amelyik a konfirmációs eljárás szabályait tartalmazza –ezek összefüggő szabályzatok!  

Abból kigyűjtöttem az ide vonatkozó részeket, amik olyan alomra érvényesek, amelyre A SZABÁLYZATOK, MINT „R „vagy „RC” jelű regisztrációs lapra utalnak. Az ebből származó utódoknak esélyük van a fajta törzskönyvébe bekerülni, egy konfirmációs eljárás alapján.

Mert a több generációs felülbélyegzett származási lappal rendelkező, tenyésztésből kizárt minősítéssel, súlyos hibával rendelkező kutyák utódai, NEM kezdeményezhetnek konfirmációs eljárást! Nem kerülhetnek be a törzskönyvbe, nem lehetnek a jövőben sem tenyészállatok.

Törzskönyvezési szabályzat

http://www.kennelclub.hu/files/files/KENNELCLUB/torzskonyvezesiszabalyzat201709.pdf

Tenyésztési szabályzat

http://www.kennelclub.hu/files/files/KENNELCLUB/tenyszab_2017_03_29.pdf

Kiállítási szabályzat

https://www.kennelclub.hu/files/files/KENNELCLUB/kiallitasi_szabalyzat.pdf

Fajta gondozó klub 1.

http://markrottweilerklub-hungary.hu/tenyesztes/

Fajta gondozó klub 2.

 http://www.rottweiler-hungary.hu/wp-content/uploads/2017/05/TENY%C3%89SZT%C3%89SI-SZAB%C3%81LYZAT-1m%C3%B3dos%C3%ADtott-.weboldalra-PDF.pdf

Kezdjük a konfirmációs eljárással, amire a legelején utaltam! 

(8) Konfirmációs eljárás

Konfirmációs eljárás: azon egyedek származási lapra jogosultságának megszerzésére irányuló eljárás, amelyek „R” jelű regisztrációs lappal rendelkeznek. Törzskönyvezési szabályzatból + Tenyésztési Szabályzatból, a paragrafusok erre vonatkozó részei.

Alombejelentés résznél

(9)

Mellékelni kell továbbá mindazon körülményeket igazoló okiratokat eredetben, amelyek igazolják, hogy a szülők eleget tettek a fajtagondozó által meghatározott minimális vagy emelt, vagy speciális tenyésztésbe vételi feltételeknek, és ennek alapján meg kell jelölni, hogy milyen minősítésű származási lapra kíván jogosultságot szerezni a tenyésztő az adott egyed vonatkozásában.

FIGYELJ!

(10) Abban az esetben, ha a törzskönyvezési kérelmet azért kéri a tenyésztő csak regisztrációs lapra jogosult egyed vonatkozásában, mert az eb származási lappal egyébként rendelkező szülei nem rendelkeznek a fajtagondozó szervezet által minimálisan meghatározott tenyésztési feltételekkel, a törzskönyvezési kérelemhez csatolandó iratok a fentiekkel egyezőek, de a kérelmezőnek meg kell jelölnie a regisztrációs lapra való jogosultságot és annak ebbéli okát. A törzskönyvezési kérelmet abban az esetben, ha az ebet, mint regisztrációs lapra jogosult egyedet kéri törzskönyvezni a tulajdonos, úgy az 4. sz. melléklet szerinti kérelmet kell kitöltve és aláírva eredetben a Szövetség felé benyújtani, annak ott feltüntetett mellékleteivel.

7.§. A regisztrációs lap

(1) A regisztrációs lap azon eb törzskönyvének adatairól kiállított hiteles másolat, amely eb

a./ törzskönyvi adatai nincsenek, vagy aszerint nem rendelkezik 3 generációra visszavezethető FCI által elismert törzskönyvben rögzített felmenőkkel (ismeretlen vagy részben ismeretlen felmenő), de a fajtagondozó szervezet az egyedet a fajtajellegnek megfelelőnek minősítette vagy

b./ olyan szülőpár utódja került bevezetésre a törzskönyvbe, amely/ek ki vannak zárva a tenyésztésből vagy az egyed maga szín vagy szőrzethibás vagy

FIGYELJ! 

c./ olyan szülőpár utódja, amely nem tett eleget a fajtagondozó szervezet által a tenyésztésbe vételhez meghatározott minimális feltételeknek

FIGYELJ!

Mi az eltérő forma az eddig megszokotthoz képest, a származási lapon? Nincsenek az ősök megjelenítve. Ez jelzi pluszban, hogy nem ugyan olyan, mintha minden feltételt teljesített volna a szülőpár!

A c./ pont szerinti egyed törzskönyvéről származási lap kiállítására lehetőség van abban az esetben, ha az egyed maga utólag a konfirmációs eljárás fajtagondozó szervezet által meghatározott feltételeit teljesítette.

A regisztrációs lap tartalma mindenben megegyezik a törzskönyvi adatokkal, de csak az egyed szüleinek nevét tartalmazza, a további felmenői generációk nem kerülhetnek feltüntetésre akkor sem, ha ismertek. A regisztrációs lap alapján export pedigréé kiállítására nem kerülhet sor.

  1. §. A regisztrációs lap részletes szabályai

(1)A regisztrációs lap kiállítására a törzskönyvezési kérelem alapján, külön kérelem nélkül kerül sor, a törzskönyvi adatokról kiállított hiteles másolat, annak tartalma a törzskönyv tartalmával kiállításakor megegyezik, de tartalmazza a kiállító aláírását és a kiállítás dátumát is.

(2) A 6.§. 2, 4-7., 9-10. bekezdése szabályai a regisztrációs lapra is értelemszerűen alkalmazandóak.

(3) Regisztrációs lap alapján export pedigréé kiállítására nem kerülhet sor.  

Tehát a trükkös tenyésztő, nem adhatja el külföldre, mint” ugyanolyant”, jó pénzért! Ezzel védik a lelkiismeretes tenyésztőket, akik minden feltételt vagy még többet is teljesítenek.

(4) Regisztrációs lappal rendelkező szülő/k utódai nem jegyezhetőek be a törzskönyvbe.

(5) Regisztrációs lappal rendelkező egyed részt vehet olyan rendezvényeken és vizsgákon ahol az FCI által elismert regisztráció szükséges (pl. agility, vadász, őrző-védő, terelő, szánhúzó stb.).

(6) Amennyiben a regisztrációs lapra való jogosultság kizárólagos oka az eb szüleinek a fajtagondozó által meghatározott minimális tenyésztési követelményeknek való meg nem felelés, részt vehet az (5) bekezdés, szerinti rendezvényeken továbbá 3-6 hónapos és 6-9 hónapos korosztályú küllembírálati rendezvényeken. Amennyiben az ezen okból regisztrációs lappal bíró eb teljesíti a fajtagondozó által előírt konfirmációs követelményeket, származási lapra válik jogosulttá.

A származási lap kiváltását követően és annak birtokában jogosult minden, származási laphoz kötött rendezvényre, jogosult export pedigréé-re, utódai a törzskönyvbe bejegyezhetőek, a feltételek megléte esetén származási lapra maguk is jogosultak. A korábban regisztrációs lappal bírt eb származási lapjának kiállítását a Szövetségtől díj ellenében, a törzskönyvi bejegyzési nyomtatvánnyal lehet kérni, a korábban meglévő adatok újbóli megadása nem szükséges. A származási lap kiadása iránti kérelemhez a regisztrációs lapja eredeti példányát mellékelni kell, ez utóbbit a Szövetség a származási lap kiadása előtt érvényteleníti.

Miként jön ide a Kiállítási szabályzat?

Csak azért, mert a kiállítási szabályzat szerint csak származási lappal rendelkező kutya nevezhető. Ezzel az „R „jelűvel, csak 9 hónapos korig.

Lásd

„Valamennyi típusú kiállításra azon kutya nevezhető, amely FCI tag vagy szerződéses partner által kiadott származási lappal rendelkezik. (2) Az adott kiállítás katalógusában csak az a kutya szerepelhet, amelynek nevezése hiánytalanul, jelen szabályzatnak tartalmilag megfelelően beérkezett. (3) A kutya tulajdonosa a nevezési határidő lejártáig – beleértve az esetleges hosszabbítások dátumát is – jogosult a kutyát kiállításra benevezni. Ezt követően a nevezés nem fogadható el. A nevezés dátumának postai feladás esetében a posta keletbélyegzőn szereplő dátum számít. (4) Minden kutya csak egy osztályba nevezhető”

Miért tennéd, miért nevezd?

Azért érdemes nevezni, mert 9 hó koráig kiderül, ha szakbírálatot kap, hogy alap értékeiben rendben van- e  a kutya küllemileg, a standard leírása alapján. Anatómia, fogváltás, karakter, viselkedés látszik 80%-ban. Ha ez alatt a színt alatt van, nincs miért további energiákat fektetni bele, mert úgysem lesz tenyész kutya, de ettől még vizsgázhat, versenyezhet, NEMZETKÖZI RENDEZVÉNYEN IS elfogadják a nevezését. Családi kutyaként, meg legalább ismert a származása, igazolva van, hogy fajtatiszta!

Abban az esetben, ha nagyon extra kutya lesz felnőve 

Akkor a röntgen, jlpp, dna szűrés , Ztp-re készülés sem kell, hogy elmaradjon, mert lehetőség van rá, hogy a fajtagondozó valamelyik klub elismerje és engedélyt adjon arra, hogy a törzskönyvbe is bekerülhessen, mint zárt származású tenyészkutya! Vagy ha közben a szülei teljesítették a minimális feltételeket, kérni lehet a teljes adatokat tartalmazó származási lapot!

Ez a konfirmációs eljárás, fajtánként és szervezetenként változó. Rottweiler fajtában így írnak erről.

Az egyik fajtagondozó klub (Hirös Magyar Rottweiler klub)

3/2. Konfirmációs eljárás A konfirmációs eljáráson csak és kizárólag regisztrációs lappal rendelkező egyed vehet részt! Az egyesület által lefolytatott konfirmációs eljárást, az egyesület által rendezett tenyész vizsga napján kell lebonyolítani, miután a tenyész vizsga bírálatai befejeződtek. A konfirmációs eljárás alkalmával MEOESz és nemzetközi FCI küllembíró bírálhat, és csak ilyen bíró adhat minősítést.

Konfirmációs eljárás akkor sikeres, ha a felvezetett és bemutatott egyed megfelel a fajtasztenderdben szereplő feltételeknek, rendelkezik az adott fajtára jellemző küllemi és természetbeli tulajdonságokkal. A konfirmáció a standard származási lapért akkor sikeres, ha a bíró kiadja azt a minősítést, hogy származási lap kiadható mivel a fajtaleírásnak megfelel. Amennyiben a sikeres konfirmációval rendelkező egyedet később tenyésztésbe kívánják vonni abban az esetben az EMELT szintű tenyész vizsgát kell teljesítenie (küllembírálat és képességvizsga) valamint HD mentes (-) és ED mentes (-) szűrési eredménnyel kell rendelkeznie.

A másik fajtagondozó klub

Magyarországi Általános Rottweiler klub, MÁRK

  1. KONFIRMÁCIÓS ELJÁRÁS RENDJE

A Magyar Ebtenyésztők Országos Egyesületeinek Szövetsége (a továbbiakban: MEOESZ) mindenkor hatályos Törzskönyvezési Szabályzata szerint „RC” jelzésű regisztrációs lappal rendelkező rottweiler egyed származási lapra abban az esetben jogosult, amennyiben teljesíti a jelen Tenyésztési Program „B” típusú tenyész alkalmassági vizsga követelményeit. Kiegészítésre került 2020-ban OLVASD FIGYELMESEN az idevonatkozó szabályzatot! 

Azért kezdtem a HMRE leírásával, mert az részletesebben írt erről.  Fontos tudni, hogy  a két klub között egyezség van érvényben, hogy egymás eredményeit elfogadják.

Minek fizetnék ezért, teszik fel sokan a kérdést ? 

Vizsgázhatsz, versenyezhetsz, NEMZETKÖZI RENDEZVÉNYEN IS elfogadják a nevezésedet, mert a kutya származási lappal rendelkezik.

Az állatorvos és más szervek, csak azt a kutyát tekintik fajtatisztának, amelyiknek származási lapja van.

Harmadik érv, hogy kiváltsd a papírt

R” jelű származási lap azt igazolja, hogy fajtatiszta rottweilered van, ismert a származása. Nem mellesleg rottweiler fajtában van olyan független adatbázis, ahol végig követheted a családfát és az nem kamu! Pl. https://www.working-dog.com A rottweileresek közösségéhez tartozhatsz, ha van egy jól működő baráti klub. Tanulhatsz tőlük, segítenek, biztatnak, mert szeretik a rottweilert, mint fajtát. Olyan területét láthatod meg a kutyázásnak, amiről talán még sose hallottál, de érdekes.               

Abban az esetben, ha extra kiemelkedő lesz az ilyen alomból származó kutya, esély van arra, hogy csalás nélkül is tenyész kutya lehessen! A minősített szülőktől származó kölykök származási lapjától elkülönült forma, segítené a tenyésztést, mert a laikus is láthatná, hogy hol tart a fajta tenyésztése. Persze csak akkor, ha nyíltság és az őszinteség tényleg fontos lenne és az emberek tisztességesen akarnának tenyészteni és kutyát eladni. Nem mennének Szerbiában törzskönyveztetni, kikerülve azt a tényt, hogy minősítést nem szerzett szülőktől származik az alom. Tenyész alkalmassági vizsgálaton át nem esett vagy “visszarendelt, nem alkalmas ” minősítést kapott szülőktől évtizedekig tömegével születtek rottweilerek. Felülbélyegzett származási lappal ugyan, de azzal a győztes címig is eljuthatott, mert egyenértékűnek bírálták a kiállításokon és a tenyésztésben. A látszat azt mutatta minden rendben van és minden szuper, hiszen a második generációban a felülbélyegzés már nem jelent meg!

Hatodik érv

Amennyiben a kölyök szülei időközben teljesítik a fajta gondozó szervezet minimum feltételeit, a tőlük származó utódok konfirmációs eljárással a törzskönyvbe kerülhetnek.                       

Hetedik érv         

Az ADRK- nál is van ilyen lehetőség, hogy regisztrálják a kutyát a saját adatbázisukba, a törzskönyvezés mellékleteként jelenik meg. Náluk a regiszteres kutya sose kerülhet be a tenyésztésbe, mint ahogyan külföldről, más szervezet által törzskönyvezett kutya sem! Nagyon, elszórtan és csak kivételes esetben fordult elő, hogy idegen kutya is bekerülhetett tenyész kutyaként. Közös megegyezéssel, külön engedéllyel, amiről országos szinten, a tenyész felelősök döntöttek. Viszont ők – ADRK vezetők- örülnek minden rottweiler tulajdonosnak és annak is, aki csak szereti a fajtát! Azt gondolják, hogy a lelkesekből lehetnek majd rottweileresek, versenyzők, tenyésztők. Például az ADRK mostani elnöke jó példa erre. A kutyázása elején keverék kutyás volt, majd schnauzeres, majd végül rottweileres, munkakutyás, tenyésztő, helyi klub tisztségviselő, vezető. Majd évtizedek múlva az ADRK közgyűlés által megválasztott elnöke az országos szervezetnek.

Nyolcadik érv, a harmadik érv kihangsúlyozása 

Nemrégiben nekiálltam az új törzskönyvezési szabályzatot “megérteni”. A ztp-vel-tenyészthető minősítéssel rendelkező szülők utódainál egyszerű, Kennelnév kiváltás, alombejelentés, törzskönyvezés, származási lap. Na, de a regisztrációs lap? Az még nem törzskönyvezés, de mégis származási igazolás, arról, hogy a kölyök fajtatiszta rottweiler. A kölyöknek származási lapja van! Ismertek az ősei, és ő maga is, valóban fajtatiszta rottweiler. 

írta Krausz Győzőné 2019.   Kapcsolódó írás

 

Regisztrációs lap